Dėl sodininkų bendrijų vidaus kelių

2010 m. liepos 2 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas. Pagal šį įstatymo sodininkų bendrijoje bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų kadastrinius matavimus, perima ir tvarko savivaldybės administracija, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Už sodininkų bendrijos vidaus kelių kadastrinių matavimų atlikimą apmoka sodininkų bendrija, jeigu savivaldybės administracijos ir sodininkų bendrijos susitarimu nustatyta kitaip.

Lietuvos sodininkų draugija 2010 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute (Babtuose, Kauno r.) sušaukė sodininkų konferenciją aptarti priimtą įstatymą. Į konferenciją susirinko sodininkų bendrijų pirmininkai, valdybos nariai iš visos Lietuvos. Sodininkai sveikino priimtą įstatymą, bet iškėlė didelį susirūpinimą dėl galimybės jo įgyvendinimo. Sodininkų draugijos nariai pasiūlė straipsnių pakeitimus ir įstatymų lydinčius aktus:

1) reikalingi lydintieji teisės aktai, o gal ir Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo straipsnių ir papildymų įstatymas, kuriame būtų įtvirtintos galimybės nukrypti nuo vidaus kelio reikalavimų, kur jau praktiškai nebeįmanoma įvykdyti, jeigu kelias buvo nutiestas iki Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo įsigaliojimo;

2) reikalingi lydintieji teisės aktai, kurie reguliuotų sodų bendrijose esančių vidaus kelių išsipirkimo ir vidaus kelių pardavimo savivaldybių administracijoms tvarką;

3) reikalingi lydintieji teisės aktai, kurie reguliuotų sodų bendrijose vidaus kelių perdavimo ir už juos kompensavimo tvarką, bei būtų sukurta šios tvarkos metodika;

4) nustatyti nuo kokio momento sodininkų bendrijos nebemoka mokesčių už jų kelių nuomą;

5) įvertinti ar sodininkams neužkraunama per daug finansinių pareigų dėl vidaus kelių perdavimo savivaldybių administracijoms, ir ar nepažeidžiame teisinio proporcingumo principo;

6) įvertinti ar būtini kadastriniai matavimai, jeigu kelius galėtume perduoti ir pagal pirminius planavimo dokumentus;

7) siūlome šių problemų sprendimui sudaryti darbo grupę, į kurią būtų pakviesti ir sodininkai.

Kreipimasis įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui. Sodininkų draugijos narių kreipimosi sureagavo komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas. Komiteto pirmininkas nusiuntė Lietuvos Respublikos Vyriausybei kreipimąsi, prašydamas išnagrinėti sodininkų draugijos kreipimesi išdėstytus teiginius, įvertinti pateiktus pasiūlymus.

This entry was posted in Datos. Bookmark the permalink.