Skundas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui

Draugija 2010 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 24 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių dėl skundo, kuriame išdėstė argumentus.

Lietuvos sodininkų draugija 2010 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr.20 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetą dėl sodininkų vidaus kelių, kadangi 2010 m. liepos 2 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2004, Nr.4-40), 6 straipsnio  pakeitimo ir papildymo įstatymas (2010-07-02 Nr. XI-996), kuriame numatomas teisinis reguliavimas susijęs su vidaus keliais.

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitete apsvarsčius Lietuvos sodininkų draugijos rašte iškeltus klausimus, raštais 2010-09-28 Nr. S2010-8808 ir 2010-09-30 Nr. 8-5361  kreipėsi į Lietuvos Respublikos ministro pirmininko tarnybą, kuri raštuose nurodytus klausimus pavedė spręsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro raštas atsakymas iš esmės yra netikslus ir neišsamus bei biurokratiškas vengiantis spręsti susidariusią teisinę situaciją, kai įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai prieštarauja vieni kitiems, nėra aiškaus kelių reglamentavimo, vietinis kelių tinklas projektuojamas, jo priklausomybė, naudojimo ir priežiūros reikalavimai nurodyti dar 1992 metais priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.790 „Dėl vietinių kelių tinklo projektavimo, jų priklausomybės, naudojimo ir priežiūros laikinųjų nurodymų patvirtinimo“ (Žin.,1992 Nr.33-1017) (toliau LRV nutarimas), kuris iš esmės neatitinka šiandienos realijų ir Lietuvos Respublikos kelių   (Žin., 2002, Nr. 101-4492) (toliau LR kelių) ir Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų (Žin., 2004, Nr. 4-40) (toliau LR sodininkų bendrijų) įstatymų. Nutarime nurodytos kelių kategorijos neatitinka LR kelių įstatyme nurodytų kelių kategorijų, o kelių nuosavybę reglamentuojančios nuostatos neatitinka LR kelių, LR sodininkų bendrijų įstatymų ir realios padėties.

Lietuvos sodininkų draugijos vienijamuose sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėse, atsižvelgiant į LR kelių įstatymo 3 straipsnį Kelių suskirstymas pagal reikšmę gali rasti tiek valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių, tiek ir vietinės reikšmės  viešųjų ir vidaus kelių. Atsižvelgiant į LRV nutarimą, tai sodininkų bendrijose yra tiek III kategorijos tiek ir ūkio vidaus keliai.

Pagal nuosavybės formas, remiantis LR kelių įstatymu ir LRV nutarimu, sodininkų bendrijose galima rasti įvairių nuosavybės formų kelius, todėl nėra aišku kaip galima būtų įgyvendinti LR sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio nuostatas susijusias su kelių kadastriniais matavimais ir perdavimu valstybei ar savivaldybėms, taip pat išspręsti kelių įrengimo išlaidų atlyginimo klausimus, kai galiojantys įstatymai yra tarpusavyje nesuderinti, poįstatyminiai teisės aktai neatitinka šiandienos realijų arba jų išvis nėra.

Sodininkų bendrijos (bendrijų nariai) šiuo metu yra verčiamos mokėti žemės, kuri yra po krašto ar rajoniniais ar viešaisiais keliais, nuomos mokestį, atlikti kelių kadastrinius matavimus nors remiantis aukščiau nurodytais teisės aktais, sodininkų bendrijose esantys keliai nuosavybės teise priklauso skirtingiems subjektams – valstybei, savivaldybėms arba juridiniams ir fiziniams asmenims.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro raštas, kuris prieštarauja teisės aktams, yra neišsamus ir biurokratiškas, bei susidariusi teisinė situacija pažeidžia visų Lietuvos sodininkų bendrijų narių – žmonių teises ir laisves, neatitinka gero viešojo administravimo principų ir konstitucinės nuostatos, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytu prašome Jūsų išnagrinėti mūsų skundo argumentus ir užtikrinti sodininkų bendrijų ir jų narių teisę į gerą viešąjį administravimą bei užtikrinti bendrijų narių teises ir laisves.

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos sodininkų draugijos rašto kopija, 4 lapai

2. LR seimo Aplinkos apsaugos komiteto rašto kopia, 1 lapas

3. LR susisiekimo ministerijos  rašto kopija, 1 lapas.


Draugijos pirmininkas                                                                                Vladislovas Butkevičius


This entry was posted in Datos. Bookmark the permalink.