Atsakymas dėl atliekų tvarkymo sodininkų bendrijose

2010 m. gruodžio 30 d., Nr. (17-2)-D8-12241, buvo gautas atsakymas iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viceministro Arūno Remigijaus Zabulėno dėl atliekų tvarkymo sodininkų bendrijose.

Atsakydami į Jūsų raštą atkreipiame dėmesį, kad Aplinkos ministerija neįgaliota aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo, todėl kompetenciją pateikiame ministerijos specialistų nuomonę į keliamus klausimus.

Vadovaujantis Vietos savivaldos (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir Atliekų tvarkymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) įstatymais, už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, įskaitant ir įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą formos nustatymą ir dydžio apskaičiavimą, atsakinga vietos savivaldos institucija. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsniu atliekų turėtojas suprantamas kaip atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų, todėl manytina, kad komunalinių atliekų turėtojas gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo.

Atkreiptinas dėmesys, kad sodininkų bendrijas galima prilyginti kitiems savivaldybėms teritorijoje gyvenantiems asmenims (atliekų turėtojams), todėl jos privalo naudotis savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis ir tvarkyti atliekas pagal atitinkamos savivaldybės tarybos patvirtintas atliekų tvarkymo taisykles. Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės yra taikomos visiems atitinkamos savivaldybės asmenims ir nustato komunalinių atliekų tvarkymo reikalavimus visoje savivaldybės teritorijoje, įskaitant ir toje teritorijoje esančias sodininkų bendrijas. Savivaldybės, esant reikalui, priklausomai nuo vietos sąlygų, atliekų tvarkymo taisyklėse gali reglamentuoti atliekų tvarkymą sodininkų bendrijose, nustatyti tam tikras specialias teises ir pareigas atliekų tvarkymo ir organizavimo klausimais.

Vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-40) 12 ir 15 straipsniais, išimtinė teisė nustatyti ir tvirtinti sodininkų bendrijų vidaus tvarkos taisykles priklauso sodininkų bendrijos narių susirinkimui. Minėtose taisyklėse gali būti nustatyti specialūs, būdingi tai teritorijai atliekų tvarkymo reikalavimai ir kiti būtini atliekų tvarkymo organizavimo klausimai. Pvz., sodininkų bendrijos susirinkimas gali nuspręsti kaip bendrijos nariai atsiskaitys už komunalinių atliekų tvarkymą – pagal sodininkų skaičių, pagal bendrijos narių skaičių, ar kitais pagrindais. Sodininkų bendrijos vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems mėgėjiško sodo teritorijos sodininkams ir kitiems asmenims (LR sodininkų bendrijų įstatymo 7 str. 6 punktas ir 12 str. 4 punktas).

Sodininkų bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu, pvz., kolektyvinių atliekų surinkimo konteinerių naudojimas bei priežiūra turi būti vykdoma taip, kad būtų užtikrintos visų bendrijos narių bendrosios teisės ir teisėti interesai. Pažymėtina, kad kolektyvinio naudojimo konteineriai sodininkų bendrijose tiek savivaldybių, tiek jų teritorijose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikiančių atliekų tvarkytojų yra rekomenduojami ne tik dėl konteinerių pastatymo vietos stokos ir sudėtingų konteinerių aptarnavimo sąlygų, bet ir dėl to, kad atliekas surenkant kolektyvinio naudojimo konteineriais mažesnės atliekų tvarkymo sąnaudos ir pigesnė pati paslauga. Siekiant mažesnių administravimo kaštų ir tuo pačiu pigesnės paslaugos vartotojams, tiek daugiabučių namų savininkų bendrijų, tiek sodininkų bendrijų gyventojų vardu sutartį su atliekų tvarkytoju sudaro bendrijų narių įgalioti bendrijų pirmininkai. Tokia praktika dažna savivaldybių teritorijose.

Atsižvelgus į pateiktą informaciją manytina, kad sutartis su atliekų tvarkytojais turi sudaryti kiekvienas atliekų turėtojas, tačiau bendrijos narių susirinkimas ar savivaldybės patvirtintos  atliekų tvarkymo taisyklės gali numatyti galimybę sutarti dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sodininkų bendrijose narių vardu pasirašyti jų įgaliotiems asmenims (pvz., sodininkų bendrijų pirmininkams).

This entry was posted in Datos. Bookmark the permalink.