Dėl asbestinių stogų dangos keitimo

Vilniaus susivienijimas “Sodai” kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją teigdamas, kad į turinčių teisę gauti paramą grupę, patenka ir tie gyventojai, kurie investavo nemažus pinigus, yra pasistatę ar rekonstravę sodo namą į gyvenamąjį namą sodų bendrijos teritorijoje, bei, pagal Nekilnojamo turto registrą, jų sklypas, gyvenamasis namas ir pagal Gyventojų registrą gyvenamoji vieta yra kaimo vietovėje ir atitinka taisyklių tinkamumo gauti paramą kriterijus. Sunku paaiškinti, kodėl tame pačiame kaime gyvenantys gali pasinaudoti šia parama, o kiti yra diskriminuojami. Susivienijimas mano, kad sodininkų bendrijų nariai, kurių sklypas, gyvenamasis namas ir deklaruota gyvenamoji vieta yra kaimo vietovėje,  turi būti palikta galimybė pasinaudoti ES parama pagal šią priemonę.

Iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos yra gautas raštas, kuriuo informuojama, kad teikiant paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (toliau – Programa), patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (su paskutiniai pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu), priemonę „kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu, siekiama kurti patrauklią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse. Pažymėtina, kad įgyvendinant Programą parama skiriama kaimo vietovėms, kurios nepriskiriamos miestams arba miesto tipo gyvenvietėms. Programoje , nustatant kaimo vietoves, buvo vadovaujamasi kaimo vietovių apibrėžimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m.  gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-943 patvirtintose „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (toliau –Priemonė), įgyvendinimo planavimo būdu taisyklėse (Žin., 2011, Nr. 162-7717), nurodyta, jog remiama veikla yra kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. Pagal Priemonę siekiama paremti kaimo gyventojus, kurie gyvena kaimo vietovėje, t.y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Sodo bendrijose gyvena daug miesto žmonių, kurie savo profesinę ir ekonominę veiklą vykdo miesto teritorijoje, o į sodus atvažiuoja aktyviai poilsiauti ar kitaip praleisti savo laiko. Pažymėtina, kad Programai įgyvendinti lėšos skirtos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai , todėl skiriama parama kaimo vietovėms, kurios tikslas sumažinti atotrūkį tarp miesto ir kaimo vietovių bei kelti gyvenimo kokybę kaime, sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas.

Be to, Priemonės taisykles paraiškėjai turi įrodyti, kad ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą turi būti deklaravę kaimo vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6000 gyventojų.

This entry was posted in Datos. Bookmark the permalink.